Polityka prywatności

 

 

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez GrubaART Małgorzata Kulawczuk-Gruba (adres: al. Marsz. J. Piłsudskiego 34 m.23 Gdynia ) zwaną dalej „Administratorem danych”.

Definicje

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, m.in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach: wykonanie umowy o prace projektowe lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów; prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur; prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

Zakres przetwarzania danych dla celu:

-związanego z wykonaniem umowy o prace projektowe lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, obejmuje: imię, nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP;

-prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP;

-ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń obejmuje: imię, nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP.

 

Odbiorcy danych

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (m.in. podmiotami świadczącymi usługi księgowe, przewoźnikami, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich), dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie firmy i którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie  danych osobowych spełniało wymogi RODO.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

-prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby: GrubaART al. Marsz. J. Piłsudskiego 34 m. 23 Gdynia  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grubaart@wp.pl

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, gdyż główna działalność Administratora danych nie wymaga regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę ani nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących lub naruszeń prawa; nie jesteśmy też organem lub podmiotem publicznym.

COOKIES

Strona WWW korzysta z plików cookies oraz podobnych technologii (łącznie, „Cookies”), które jednak możesz wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy Cookies, aby zachować Twoją sesję jako użytkownika Strony WWW, zapamiętać zindywidualizowane przez Ciebie lub dzięki Tobie ustawienia Strony WWW, a przede wszystkim w celach statystycznych. Dane zbierane przez Google Analytics są anonimizowane przez dodanie „_anonymizeIp”, dzięki czemu Google Analytics wie, że ma anonimizować dane przesłane przez witrynę przez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP odwiedzającego, jeszcze zanim nastąpi zapisanie danych (więcej informacji znajdziesz na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl). Ogólnie i przystępnie o plikach cookies pisze IAB Polska tu: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/.